Gumon: Locks of death

Gumon

She may not be Rapunzel but she’s got “killer hair”… literally.

Sa lumang paniniwala ng mga Karay-a sa Probinsya ng Iloilo, may isang uri ng babaeng aswang na lumalabas pagkagat ng dilim bilang gumagapang na kumpol ng buhok. Binabalot nito ang taong makakasalubong at sinasakal gamit ang kanyang mayabong na buhok.
Ang nasabing mga buhok ay may masangsang na amoy at parang mga ahas na gagapang papasok sa mata, ilong, at bibig ng biktima para hindi ito makahinga at mawalan ng malay.
Habang nakikipagbuno ay hihigupin ng aswang ang dugo at lakas ng biktima hanggang sa maging isang buto’t balat na bangkay ang biktima.
Takot sa apoy ang nasabing aswang. Ang ibig sabihin ng “gumon” sa Hiligaynon (wika ng mga taga Iloilo) ay “buhol-buhol”.

Amamarang

In Visayan and Mindanaoan folklore, the amamarang a.k.a. mamarang is a type of aswang that uses her long, wire-like and pungent hair to incapacitate or kill her victims. By day she is a normal woman but after the sun sets she applies a special oil all over her body until her skin turns dark, her eyes become bloodshot, and her hair move like tentacles. She blocks paths and attacks anyone who encounters her.
While tackling the unfortunate person, the amamarang‘s hair slithers into the victim’s eyes, ears, nose, and mouth until the latter faints or suffocates to death. She either proceeds to feast on the victim’s innards and blood or takes the body to her home to be consumed later.
There’s a chance to fight off the amamarang if the victim is able to set the creature’s hair on fire or wound her using conventional weapons. However, the amamarang can heal her wounds by simply licking them.
In other stories the amamarang is a manananggal-like creature with tentacle like hair.

 

Tatay Felo and the aswang

One day Tatay Felo (my grandmother’s father), a carpenter, was sent to a village in Plaridel, Misamis Occidental to work there. He worked the whole day and when it was around six o’clock in the evening he told his fellow carpenters that he was going home. But they stopped him. They warned him that in the said village lived an aswang named Thalia, who waited in the path. But Tatay Felo didn’t give a damn because he possessed an anting-anting (charm). So he went on alone.
While walking along the path he saw a woman ahead of him. The woman said, “Where are you going, Felo? It’s dark already.”
All of a sudden, the woman transformed. Her face became hideous and her very long hair stood on end. Her hair tried to force their way into Tatay Felo’s nose. The hair had a nauseating stench. But Tatay Felo was strong, he punched the woman. She fell on the ground but got up and tried to strangle Tatay Felo.
During the struggle, Tatay Felo got hold of his saw, which he used at work earlier. He started sawing at the woman’s neck. The woman released Tatay Felo, ran off screaming in pain, and jumped into the nearby river.
Many years passed and Tatay Felo passed away. My grandmother said many still remember Tatay Felo because he was the one who sawed Thalia’s neck, who is said to be still alive up to this day with a big scar on her neck.

(story translated from a post on Spookify’s FB page)

20935091_490402161329280_7682652039818371973_o

Filipino text:

Sa kwentong bayan ng Visayas, ang amamarang a.k.a. mamarang ay isang uri ng aswang na ginagamit ang kanyang mahaba, mala-alambre, at masangsang na buhok upang paralisahin o patayin ang kanyang mga biktima. Pag araw, ang amamarang ay normal na babae ngunit pagsapit ng dilim nagpapahid sya ng kakaibang langis sa buong katawan hanggang sa umitim ang kanyang balat, pumula ang nanlilisik na mga mata, at gumalaw ang kanyang mga buhok na parang mga galamay. Siya ay nanghaharang sa mga daanan at inaatake ang sinumang makasalubong sa kanya.
Habang nakikipagbuno sa biktima, ang mga buhok ng amamarang ay gagapang papasok sa mata, tenga, ilong, at bibig ng biktima hanggang sa ito’y mawalan ng malay o tuluyang mamatay. Pagkatapos ay wawakwakin ang tyan ng biktima at kakainin ang lamanloob o dadalhin sa bahay ng amamarang upang doon kainin.
Maaaring madipensahan ng biktima ang kanyang sarili laban sa amamarang sa pamamagitan ng pagsunog sa buhok nito o pagsugat dito gamit ang anumang sandata. Subalit, kayang pagalingin ng amamarang ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila lamang.
Ayon sa ibang kwento, ang amamarang ay hawig sa manananggal na ang buhok ay parang mga galamay.

 
Si Tatay Felo at ang aswang

Isang araw, si Tatay Felo (ama ng lola ko), isang karpintero, ay pinapunta sa isang barrio sa Plaridel, Misamis Occidental para magtrabaho doon. Buong araw siyang nagtrabaho at pagsapit ng alas sais ng gabi nagpaalam siya sa mga katrabahong karpintero na uuwi na siya. Pero pinigilan nila siya. Sabi nila may aswang daw sa barrio at ang pangalan ay Thalia, na nang-aabang sa daanan. Pero binaliwala iyon ni Tatay Felo dahil meron siyang anting-anting. Kaya umalis na siya.
Habang binabagtas ang daan may nakita siyang babae sa unahan. Sabi ng babae sa kanya, “Saan ka pupunta, Felo? Madilim na.”
Biglang nag-iba ang anyo ng babae. Pumangit ito at nagsitayuan ang mahahabang buhok nito. Pilit daw na pumapasok ang mga buhok nito sa loob ng ilong ni Tatay Felo. Masangsang ang amoy ng buhok. Pero malakas si tatay Felo. Sinuntok niya ang babae. Natumba sa lupa ang babae pero agad itong bumangon at sinubukang sakalin si Tatay Felo.
Sa kanilang pakikipagbuno, nahagilap ni Tatay Felo ang lagari na ginamit niya sa trabaho kanina. Nilagari niya ang leeg ng babae. Nabitawan ng babae si Tatay Felo at tumakbo ito na tumitili sa sakit at tumalon sa kalapit na ilog.
Lumipas ang maraming taon at pumanaw na si Tatay Felo. Sabi ng lola ko marami pa rin ang nakakaalala kay Tatay Felo dahil siya ang lumagari sa leeg ni Thalia, na sinasabing buhay pa hanggang ngayon pero may malaking peklat sa leeg.